Struktura paliw

Struktura zakupu paliw 2021r

     Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r., (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) MEGA Sp. z o.o. przedstawia informacje:

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez MEGA Sp. z o.o. w 2021r.

Lp. Źródło energii Udział procentowy
 Odnawialne źródła energii  
1 Biomasa  2,33% 
2 Energia wiatrowa  21,56% 
 3  Duża energetyka wodna  5,51% 
 4  Mała energetyka wodna  0,33% 
 5  Geotermia  0,00% 
 6  Energia słoneczna  3,05% 
 7  Biogaz  1,62% 
8 Współspalanie biomasy/biogazu 0,76%
  Suma:  35,16%
 Pozostałe źródła energii 
Węgiel kamienny 36,35%
Węgiel brunatny  19,81% 
10  Gaz ziemny  7,40% 
11  Inne  1,28% 
12  Energetyka jądrowa  0,00% 
  Suma: 64,84%
  Razem:  100%

Źródło: Opracowanie MEGA Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów

2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej, o której mowa w pkt 1.

 

Źródło: Opracowanie MEGA Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów


3. Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez MEGA Sp. z o.o. w roku 2021.

Rodzaj paliwa  CO2 SO2 NOx Pyły Pyły radioaktyczne
Mg/MWh
 Razem: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny 0,813671 0,000628 0,000618 0,000032 

Źródło: Opracowanie MEGA Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów