Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 

Zakład Usług Technicznych Mega Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością posiada aktualne, określone w Prawie Ochrony Środowiska oraz Ustawie o odpadach:
1. Decyzję udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów - DGKiOŚ-ROŚ.6230.26.2012.SA
2. Decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Elbląg oraz odprowadzenie  wód pochłodnicznych z terenu spółki przy ul. Niskiej 2 w Elblągu - GKiOŚ.OŚ.III.6210-13/2005

Dział Produkcji prowadzi zbiórkę i magazynowanie wytworzonych odpadów powstających w trakcie świadczenia usług oraz zapobiega i ogranicza emisję odpadów poprzez:
 - magzynowanie odpadów w miejscach wyzanczonych, zabezpieczonych przed ewentualnym skażeniem gleby i wód gruntowych,
 - stosowanie szczelnych, dostosowanych do magazynowania danych rodzajów odpadów zbiorników i pojemników,
 - prawidłową eksploatajcę maszyn i urządzeń technicznych.

Prowadzimy jakościową i ilościową ewidencję wytworzonych odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją i obowiązującymi dokumentami. Wytworzone odpady w oparciu o podpisane umowy przekazywane są podmiotom gospodarczym, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpaów. Informacje o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością naliczonych opłat przesyłamy do odpowiednich urzędów.


Należymy do grona Świadomy Przedsiębiorca:

Plik do pobrania: Certyfikat Greenfone

Plik do pobrania: Certyfikat Oiler

 

Reach w Mega

REACH jest rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz Rady  dotyczącym rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów:
(ang.Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals).

Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 r., natomiast jego postanowienia będą wprowadzane stopniowo aż do roku 2018. Rozporządzenie określa szczegółowe obowiązki oraz zobowiązania producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji w postaci własnej, w preparatach i w wyrobach. Nowe prawodawstwo unijne oparte jest na zasadzie, zgodnie z którą do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie,  że substancje które produkują, importują, wprowadzają do obrotu lub stosują nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko.

W związku z wymaganiami rozporządzenia nr 1907/2006/WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE informujemy, ze wszystkie subtancje dostarczane Państwu przez firmę Mega Sp. z o.o. są zarejestrowane w REACH.
 

Cele REACH

  • Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska.
  • Propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń.
  • Swobodny obrót substancjami na rynku wewnętrznym.
  • Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności.


Wapno pokarbidowe - produkt uboczny z produkcji:

Sprawozdanie z badań Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Plik do pobrania: Sprawozdanie z badań nr 12050 IUNiG Puławy

Opinia Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o przydatności środka odkwaszającego glebę odpadu wapna pokarbidowego (kod odpadu 07 01 80) i możliwości wykorzystania tego odpadu w produkcji rolnej w celu nawożenia lub ulepszania gleby.

Plik do pobrania: Opinia IUNiG Puławy