Informacje OSD

Decyzja Prezesa URE z dnia 19 października 2020 roku o wyznaczeniu MEGA Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym     (na 2021 rok)

Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu Zakładu Usług Technicznych Mega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD)

Zmiana decyzji Prezesa URE o wyznaczeniu Zakładu Usług Technicznych Mega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) do dnia 31 grudnia 2030 roku

Raport z konsultacji IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej OSDn Mega Sp. z o.o.

Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Odbiorcą.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług dystrybucji

Wykaz Sprzedawców, którzy zawarli Generalną Umowę Dystrybucji (GUD) z Mega Sp. z o.o.

Zasady dobrych praktyk

Wskaźniki jakościowe - informacja za 2021 rok 

Informacja o dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł oraz podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł (II kwartał 2022r.)

Roczny plan remontów dla urządzeń, instalacji i sieci dystrybucyjnej MEGA Sp. z o.o.

REMIT
Podstawa Prawna:

Rozporządzenie (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytyczne Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Komunikaty:

Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT.

KODEKSY SIECIOWE

Sieci Zakładu Usług Technicznych Mega  sp. z o.o. Operatora Systemu Dystrybucyjnego nie przyłączonego do Sieci Przesyłowej (OSDn), przyłączone są do sieci Energa-Operator S.A.  Operatora Systemu Dystrybucyjnego przyłączonego do Sieci Przesyłowej (OSDp).

W celu zachowania zgodności realizacji obowiązków wynikających z rozporządzeń Komisji (UE) obejmujących tzw. „Przyłączeniowe Kodeksy Sieci” tj.:

  1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112/1 z 07.04.2016),
  2. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223/10 z 18.08.2016),
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. Urz. UE L 241/1 z 08.09.2016),

pomiędzy Operatorem Systemu Przesyłowego OSP a OSDp i OSDn, dla przyłączeń do sieci OSDn obowiązują zasady obowiązujące na terenie właściwego terytorialnie OSDp, do którego przyłączony jest dany obszar dystrybucyjny OSDn.

Zasady te są dostępne na stronach internetowych OSDp:

https://energa-operator.pl/

 

energia elektryczna Elbląg Mega