Struktura paliw

Struktura zakupu paliw 2020r

     Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r., (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) MEGA Sp. z o.o. przedstawia informacje:

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez MEGA Sp. z o.o. w 2020r

Lp. Źródło energii Udział procentowy
 Odnawialne źródła energii  
1 Biomasa  2,77% 
2 Energia wiatrowa  20,63% 
 3  Duża energetyka wodna  4,57% 
 4  Mała energetyka wodna  0,30% 
 5  Geotermia  0,00% 
 6  Energia słoneczna  1,93% 
 7  Biogaz  1,37% 
8 Współspalanie biomasy/biogazu 1,12%
  Suma:  32,69%
 Pozostałe źródła energii 
Węgiel kamienny 37,21%
Węgiel brunatny  19,80% 
10  Gaz ziemny  8,73% 
11  Inne  1,57% 
12  Energetyka jądrowa  0,00% 
  Suma: 67,31%
  Razem:  100%

Źródło: Opracowanie MEGA Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów

2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej, o której mowa w pkt 1.


Źródło: Opracowanie MEGA Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów


3. Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez MEGA Sp. z o.o. w roku 2020.

Rodzaj paliwa  CO2 SO2 NOx Pyły Pyły radioaktyczne
Mg/MWh
Węgiel kamienny 0,850056 0,000486 0,000602 0,000031
Węgiel brunatny 1,068200 0,000868  0,000838  0,000040 
Gaz ziemny  0,315427 0,000113  0,000282  0,000019 
 Razem 0,844742 0,000552  0,000631  0,000032 

Źródło: Opracowanie MEGA Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów