Informacje OSD

Decyzja Prezesa URE z dnia 26 października 2018 roku o wyznaczeniu MEGA Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym  (na 2019 rok)

Decyzja Prezesa URE z dnia 12 października 2017 roku o wyznaczeniu MEGA Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym  (na 2018 rok)

Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu Zakładu Usług Technicznych Mega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD)

Zmiana decyzji Prezesa URE o wyznaczeniu Zakładu Usług Technicznych Mega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) do dnia 31 grudnia 2030 roku

Raport z konsultacji IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Wykaz Sprzedawców, którzy zawarli Generalną Umowę Dystrybucji (GUD) z Mega Sp. z o.o.

Zasady dobrych praktyk

Struktura paliw - informacja za 2017 rok (2018.03.31)

Wskaźniki jakościowe - informacja za 2017 rok (2018.03.31)

Informacja o dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł oraz podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł (2018.10.01)

Roczny plan remontów dla urządzeń, instalacji i sieci dystrybucyjnej MEGA Sp. z o.o.

REMIT
Podstawa Prawna:

Rozporządzenie (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytyczne Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Komunikaty:

Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT.

energia elektryczna Elbląg Mega