Informacje OSD

Decyzja Prezesa URE z dnia 13 października 2016 roku o wyznaczeniu MEGA Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym

Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu Zakładu Usług Technicznych Mega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD)


Zmiana decyzji Prezesa URE o wyznaczeniu Zakładu Usług Technicznych Mega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) do dnia 31 grudnia 2030 roku

Procedura zmiany sprzedawcy (PZS)

Mega Sp. z o.o. zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo Energetyczne, przedstawia do publicznej konsultacji projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

IRiESD - wersja do konsultacji.

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu IRiESD.

Do dnia 29 listopada 2013 roku, będą przyjmowane uwagi do IRiESD. 
Po przeanalizowanu uwag do IRiESD zostanie ona zatwierdozna przez Zarząd Mega Sp. z o.o..
Uwagi będą przyjmowane wg wzoru: wzór formularza.


Raport z konsultacji IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Informacja o Sprzedawcach, którzy zawarli Generalną Umowę Dystrybucji (GUD) z Mega Sp. z o.o.


Zasady dobrych praktyk

Struktura paliw - informacja za 2016 rok (2017.03.31)

Wskaźniki jakościowe - informacja za 2016 rok (2017.03.31)

Informacja o dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł oraz podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł (2017.04.01)

REMIT
Podstawa Prawna:

Rozporządzenie (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytyczne Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Komunikaty:

Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT.

energia elektryczna Elbląg Mega